Regulamin Konkursowy

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „ROZDANIE KALENDARZ WIZAŻYSTY 2020” („Konkurs”) w serwisie społecznościowym INSTAGRAM.

2. Organizatorem Konkursu jest Monika Kuś wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Luxury Way- Monika Kuś wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Starogardzka 79/8, 80-180 Gdańsk, NIP: 7422215821, REGON: 367402464, kontakt email kontakt@kalendarzwizazysty.pl

3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471).

4. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani popierany przez portal Instagram, oraz ten nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej https://www.kalendarzwizazysty.pl/strona/regulamin-konkursowy lub w formie pliku PDF, przesłanego drogą elektroniczną, na wcześniejszą prośbę, skierowaną na adres: kontakt@kalendarzwizazysty.pl

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolnośćdo czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.

2. Konkurs skierowany jest do Uczestników posiadających swój indywidualny profil w Serwisie Instagram („Konto”), prowadzony będzie na Profilu Organizatora.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest umieszczenie na Profilu Organizatora, w komentarzu, pod postem oznaczonym jako konkursowy („Post Konkursowy”) odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym pt. „Do czego najczęściej używasz kalendarza”

4. Warunkiem uczestnictwa jest z polubienie posta konkursowego oraz zaobserwowanie konta Ogranizatora na Instagramie @kalendarzwizazysty.pl

4. Jeden Uczestnik ma prawo do umieszczenia nielimitowanej ilości komantarzy .

5. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz: a. oświadczeniem przez Uczestnika, iż posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zgłoszenia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania; b. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zgłoszenia poprzez: jego udostępnienie na Profilu Organizatora w serwisie Instagram znajdującej się pod adresem:

https://www.instagram.com/kalendarzwizazysty.pl/

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawęodmowy wydania nagrody.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia umieszczenia Posta Konkursowego na Profilu tj. 30.07.2019 do dnia 09.08.2019 tj. do dnia ogłoszenia na Profilu informacji o zakończeniu Konkursu.

§ 4 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Wskazanie zwycięzcy Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
  2. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez Komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”)
  3. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikom („Zwycięzca”), których propozycja będzie najlepsza - według uznania Komisji.
  1. Kryteria, jakimi kierować będzie się Komisja, to zgodność z zasadami Konkursu.
  1. Informacja o wybraniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na Profilu w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

§ 5 NAGRODA

  1. W Konkursie nagrodą główną jest pięć egzemplarzy produktu Kalendarza Wizażysty 2020 wyprodukowanego przez Organizatora, wskazane w Poście Konkursowym, („Nagroda”).
  2. Nagrodą za pozostałe miejsca jest rabat -30% na Kalendarze Wizażysty 2020 dla Wszystkich uczestników.
  3. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
  4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie przez niego Organizatorowi, z wykorzystaniem tego samego Konta, w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia opublikowania wyników Konkursu na Profilu, wiadomości potwierdzającej imię i nazwisko Zwycięzcy, numer telefonu kontaktowego, oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przesłana ma być mu Nagroda.

§ 6 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Konkursu bezpośrednio na adres email: kontakt@kalendarzwizażysty.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.

§ 7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu oraz przyznania nagród w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Monika Kuś wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Luxury Way- Monika Kuś wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Starogardzka 79/8, 80-180 Gdańsk, NIP: 7422215821, REGON: 367402464, kontakt email kontakt@kalendarzwizazysty.pl

3. Kontakt z Monika Kuś możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@kalendarzwizazysty.pl

4. Monika Kuś informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.

5. Monika Kuś oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 8 PODATEK DOCHODOWY

1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").

2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3. W przypadku gdy wartość nagrody otrzymanej w Konkursie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne, które nie będą wydawane zwycięzcom i zostaną przeznaczone na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia informacji zmian na Profilu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu w każdym czasie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Profilu.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl